-ნ და -რ ელემენტიანი ფორმანტების ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში
აკაკი წერეთელი - დედაენის მოამაგე
ალექსანდრეყაზბეგის ენობრივისამყარო (ფრაგმენტები ვრცელი გამოკვლევიდან)
ენა და კულტურა
ენა, საზოგადოება, ერი
ენობრივ მოვლენათა განხილვის ბინარული პრინციპი
ვნებითი გვარის ფორმათა სემანტიკური დახასიათებისათვის ქართულში
ზმნის გრამატიკული კატეგორიების კლასიფიკაციის პრინციპები ქართულში
ზმნის ხმოვანი პრეფიქსები ქართველურ ენებში
ზმნის გვარის ფორმათა წარმოებისა და ფუნქციის საკითხები ქართულში
ინხოატივი ქართულში
იოსებ გრიშაშვილი და თბილისური ქართული
კოლიგაციის პრიინციპი ქართულში
კონსტანტინე გამსახურდიას ქართული
მოქმედებითისა და ვნებითის ფორმათა დაპირისპირების პრინციპისათვის ქართულში
მოქმედების დაწყებითობის ფუნქციის გამოხატვა ძველ ქართულში
მოძღვარი (ქართული ენა დალიტერატურა სკოლაში #3-4)
პოეზიის ენა
რთული ზმნისწინის სიტყვათწარმოებითი დანიშნულებისათვის ქართულში
რა ენა წახდეს...
ტოპონიმთა კლასიფიკაციისათვის
ტბ//ტაბ ფუძე ქართულ ტოპონიმებში
სტატიკური ზმნების აწმყო ქართული ენის დიალექტში
საკუთარი სახელი ენის საერთო ლექსიკაში