ვეფხისტყაოსნის იდეურ-მსოფლმხედველობითი სამყარო
ქართულ-საზღვარგარეთული ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორია
ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობის ისტორიისათვის
ქართველთა სახელწოდებები
ვეფხისტყაოსანი შექსპირის ეპოქის ინგლისში
ათონის ქართული საღვთისმეტყველო-ლიტერატურული სკოლა
რუსთველის „ვეფხისტყაოსანი“ და შექსპირის „ციმბელინი“
რუსთველის „ვეფხისტყაოსანი“ - კულტურული ხიდი აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ და სეფიანთა ირანის ქართველები
„ვეფხისტყაოსნის“ სიყვარული - ახალი ფილოსოფიური კონცეფცია
"ვეფხისტყაოსნის" სტროფული კომენტარები
Georgian-Byzantine Literary Contacts
„ვეფხისტყაოსანი“ შექსპირისა და მისი თანამედროვეების ინგლისურ დრამატურგიაში
ბიზანტიურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობანი
ღმრთისმოშიშებისათვის ანუ „შიში შეიქმს სიყვარულსა“ და ვეფხისტყაოსნის მიმართებისათვის ქართულ სასულიერო მწერლობასთან