ძველი ქართულიმწერლობის ისტორია II
ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია. ტომი I. ნაწილიI
ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია. ტომი I. ნაწილიII
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან I
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან II
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან III
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან IV
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან V
ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან VII
Иерусалимский Канонарь. VII века
ალეგორია დავით გურამიშვილის შემოქმედებაში
შოთა რუსთაველის პორტრეტისათვის
„ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“
ზოგი რამ სულხან-საბა ორბელიანის ცხოვრება-შემოქმედებიდან
ბასილ ზარზმელი, ცხოვრება სერაპიონ ზარზმელისა
დიდი ქართველი პოეტი და ჰუმანისტი საშუალო საუკუნეებისა
ძველი ქართული ეორტალოგიური წელიწადი
კონსტანტი კახის მარტვილობა და ვინაობა
ხალხთა კლასიფიკაციისა და გეოგრაფიული განრიგების საკითხები ძველს ქართულ მწელობაში (Liber Generationis-ის ქართული ვერსია)
ახალი ლიტერატურული წყაროები ლაშა გიორგის ისტორიისათვის
ძველი ქართული ლიტერატურის ძეგლთა გამოცემისათვის
კულტურული დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ანარეკლი ძველ ქართულ ლიტერატურაში
„როსტომიანის“ ერთი საკითხისათვის
„სამიჯნურო ცთუნების“ პრობლემისათვის ქართულ ლიტერატურაში
ზოგიერთი საკითხი დავით გურამიშვილის ცხორებისა და შემოქმედების ისტორიიდან
კომენტარები „აბდულმესიანის“ ზოგიერთი ტაეპისა