ქართული წერის ნიმუშები (პალეოგრაფიული ალბომი)
ქართული ზმნის იშვიათი ფორმები VIII-X სს-ის ძეგლების მიხედვით
ქართულიდან სესხებული სომხური სიტყვები
ორი გეოგრაფიული სახელის მნიშვნელობისათვის
წერის ხელოვნებასთან დაკავშირებული რამდენიმე ძველი ქართული ტერმინი
ქართული „ბალავარიანის“ ერთი პერსონაჟის სახელის წარმომავლობისათვის
ქართული გრამატიკული ლიტერატურის ადრინდელი ძეგლები
სულხან-საბა ორბელიანის სომხური წყაროები
ვეფხის-ტყაოსნის ახლად მიკვლეული უძველესი (XVI ს.) ხელნაწერის ფრაგმენტი
შენიშვნები მზია ანდრონიკაშვილის ახალი შრომის შესახებ: „ნარკვევები ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან“
ქართულის კვალი ძველი სომხური მწერლობის ერთ ძეგლში
ძველი ქართულის ლექსიკიდან
ძველი ქართული ენის ლექსიკიდან: „მაწვა“
ქართულ-სომხური ლექსიკური შეხვედრანი
ქართულ-სომხური ფილოლოგიური შტუდიები
საჴსენებელი სერგისისი
ფილეკტიმონის წამება
მარტჳლობაჲ ორმეოცთაჲ
სებერიანე გაბალოვნელი: მოციქულთა საჴსენებელი
იოანე ოქროპირის „მარხვისათჳს და იონაჲსათჳს“
იოანე ოქროპირი, „გურიტისათჳს“